Archives for oktober 2011

Stadsbiblioteket i Stockholm öppnar kulvertarna för spökvandring

Stockholms stadsbiblioteks öppnar sina underjordiska kulvertar för spökvandring. Personalen säger att de spökar tillräckligt mycket för att de inte ska våga att stanna kvar ensamma i onödan. Det låter lite här och var, ljusen tänds och släcks, oförklarligt. Huset har konstiga gångar och hemliga rum. Vi har några gamla biblioteksspöken här i huset. Vi har […]

80-talisternas Carolina Fredriksson vill bygga en bättre värld

DN skrev igår om höstens debutroman ”Flod”, av Carolina Fredriksson, som blev nominerad till Augustpriset. Boken beskrivs som en både mörk och lekfull historia som utspelar sig i en miljö lik Göteborg. Carolina Fredriksson försöker urskilja livets grundläggande villkor, undersöka lekens betydelse och hur vi ser på skillnaden mellan fantasi och ­verklighet, det som författare […]

Friade skolläkare som praktiserar healing och homeopati följer EU:s regler

Folkpartisterna och landstingsråden Birgitta Rydberg och Anna Starbrink ragerar kraftigt på att Socialstyrelsen efter 17 månaders utredning friade en skolläkare som praktiserat homeopati och en annan skolläkare friades även som använt healing som komplementär behandling. Läkarna fann stöd inom EU:s ramverk. De flesta europeiska länders sjukvård praktiserar både healing och homeopati visar det sig. Det […]

80-baby boomer Carolina want to build a better world

DN wrote yesterday about fall’s debut novel ”River” by Carolina Fredriksson, who was nominated for the August Prize. The book is described as both dark and playful story set in an environment similar to Gothenburg. Text translated with Google Translate thus grammatical errors. Carolina is trying to discern life’s basic conditions, examine the importance of […]

Acquitted school doctors who practice healing and homeopathy follows the EU rules

Health minister of Sweden reacted heavily on the result of an investigation that exonerated the school doctor who practiced homeopathy and another school doctor acquitted even who used healing as complementary treatment. Support was found within the EU framework. Most European countries’ healthcare practice both healing and homeopathy, it turns out. There is something not […]

Trailer – In Time med Justin Timberlake i huvudrollen

När Will Salas blir falskt anklagad för mord måste han hitta en utväg genom att göra en kupp mot ett korrupt system där tid bokstavligen är pengar. I den värld han lever i dör alla när de är 25 år gamla, utom de som är rika. De kan betala och leva långt över 100 år […]

Nokia N9 – no rocket science – just good vibrations

Ursäkta den engelska titeln på inlägget. Kunde inte låta bli. Nokia N9 sägs vara en revolutionerande värstingmobil. Den saknar fysiska knappar på skärmen, har Carl Zeiss-optik, HD-video och superstarkt härdat och lätt välvt glas. Skärmen är på 3.9 tum. Operativsystemet är Linuxbaserade Meego och mobilen har förinstallerad Facebook, Youtube, Twitter, Skype och Vimeo. All navigering i mobilens gränssnitt […]

Trailer – In Time with Justin Timberlake in the lead role

When Will Salas (Justin Timberlake) is falsely accused of murder, he must find a way out by making a coup against a corrupt system where time is literally money. In the world he lives in all die when they’re 25 years old, except those that are rich. They can pay and live well over 100 […]

Earthing Sheets a new health revolution? The first effect is better sleep

Ground your body with electrically conductive earthing sheets and gain better health. But you do not link into the mattress to the power point. It’s about your body’s electricity.  Could this be a new preventive products against electrostatic stress? The researchers behind this product consider it. They say that when we were staying in an […]

Jordningslakan en ny hälsorevolution? Första effekten är bättre sömn

Jorda din kropp med ett elektriskt ledande lakan och få bättre hälsa. Men du kopplar inte in madrassen till elurtaget. Nej, det är inte den eletriciteten det handlar om utan din kropps elektricitet. Kan detta vara en ny förebyggande produkt mot elektrostress? Forskarna bakom denna produkt anser det. De menar att när vi vistas i […]

Stockholmers happy with life but the investigation can be self-glorification

A citizen survey performed by Statistics Sweden on behalf of the County Administrative Board of Stockholm shows that 90% of county residents are satisfied with most things in their lives. They enjoy their work and accommodation. They are optimistic about their economy, are environmentally conscious and are in favor of CCTV, writes Dagens Nyheter. 8000 people […]

Stockholmare nöjda med livet men undersökningen kan vara självförhärligande

En medborgarundersökning som SCB utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län visar att 90% av länsborna är nöjda med det mesta i sina liv. De trivs på jobbet och boendet. De ser ljust på sin ekonomi, är miljömedvetna samt är positiva till kameraövervakning, skriver DN. 8.000 personer mellan 18 och 85 år hade tillfrågats. […]

Rosetta Stone – high resolution photo – the key to Egyptian history

The characters had puzzled generations of archaeologists. Many had tried to decipher Egyptian hieroglyphics without success. Scriptures were raised in obscurity until one day in July 1798 in Rosetta, just east of Alexandria. The French officer successor Pierre-François Bouchards diggers found at the site outside the city Fort Julien Rosetta (Rashid) in the Nile delta […]

Rosettastenen – högupplöst foto – nyckeln till Egyptens historia

Tecknen hade förbryllat generationer av arkeologer. Många hade försökt tyda egyptiernas hieroglyfer utan framgång. Skrifterna var höjda i dunkel ända fram till en dag i juli 1798 i Rosetta, strax öster om Alexandria. Den franske officeraren Pierre-François Bouchards grävare hittade vid anläggningen Fort Julien utanför staden Rosette (Rashid) vid Nilens delta den 25 juli 1798 […]

Trailer – Contagion – star-studded film gets high marks

Steven Soderberg’s film is filled with movie stars like Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow and Kate Winslet. And the movie gets really good as DN’s critic and gives four points out of five. Svenska Dagbladet gives five of six possible points. ”There is something appealing in these controlled images. While sacrificed something […]

Trailer – Contagion – stjärnspäckad film får högt betyg

Steven Soderberghs film är fylld av filmstjärnor som: Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow och Kate Winslet. Och filmen blir riktigt bra enligt DN:s recensent och ger fyra poäng av fem. SvD ger fem av sex möjliga poäng. ”Det finns något tilldragande i dessa kontrollerade bilder. Samtidigt offras något för den polerade ytan. […]

Babies who looks much television underperform

Babies that are watching TV may be damaged, studies show. Young children up to age 2 is still not able to understand what is happening on the screen, according to researchers. In addition, there will be companies through their commercials programmed children to consume and young children has become a ”prime target” for influence. “The […]

Test av Samsung GT S5660 videokamera, mörkerfilmning

Testar Samsung GT S5660 videokamera, mörkerfilmning, rörlig kamera, filmning från förarsätet. Kvaliteten framgår. Maximal format vid inspelning är blott: 320×240 pixlar. Filmfönstren nedan är dock 600 pixlar breda. Obs: Detta är inte en kritik mot mobiltelefonen som sådan utan endast en test av videokamerans kapacitet. Jag är mycket nöjd med denna mobil på alla sätt […]

Bebisar som ser mycket på TV utvecklas sämre

Bebisar som ser på TV kan ta skada visar undersökningar. Små barn upp till 2 års ålder har ändå inte förmågan att förstå vad som händer på skärmen, menar forskare. Dessutom förekommer det att företag via sina reklamfilmer programmerar barn att konsumera och småbarn har därför blivit en ”prime target” för påverkan. ”The 0- to […]

Steve Jobs stood on the shoulders of giants – Dennis Ritchie

An interesting article in Wired talks about Dennis Ritchie that allowed Apple and Steve Jobs success. Rob Pike, the programming legend who spent 20 years in an office close to Dennis Ritchie talks about what was behind Apple’s success, and the glorification of Steve Jobs who passed away 5 October 2011. Rob Pike says that högaktningen of […]

Steve Jobs stod på en jättes axlar – Dennis Ritchie

En intressant artikel i Wired berättar om Dennis Ritchie som möjliggjorde Apples och Steve Jobs framgång. Rob Pike, en programmeringslegend som spenderade 20 år i ett kontorsrum nära Dennis Ritchie berättar om vad som låg bakom Apples framgångar och glorifieringen av Steve Jobs som gick bort 5 oktober 2011.  Rob Pike menar att högaktningen av […]

Lundin Oil + Carl Bildt = fängslade journalister får ingen hjälp?

ETC skriver den 12 september att ett brev som skickats av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar att de befann sig i Etiopien för att granska det svenska oljebolaget Lundin Oil. Brevet skickades av Martin Schibbye via den svenska ambassaden i Addis Abeba till vänner vid Stockholms universitets journalistutbildning. ”För att förstå vad […]

Lundin Oil + Carl Bildt = imprisoned journalists get no help?

ETC writes September 12 that a letter sent by the imprisoned journalists Martin Schibbye and Johan Persson shows that they were in Ethiopia to examine the Swedish oil company Lundin Oil. The letter was sent by Martin Schibbye through the Swedish Embassy in Addis Ababa to friends at Stockholm University’s journalism program. ”To understand what […]

Now the financial crisis and unemployment brought the bear [björnen]

Now the financial crisis and unemployment in the world brought the sleeping bear. While the bear was sleeping someone stole her food supply. So maybe you could describe the new people’s movement against the financial world. Gerald Celente (Trends research Institute). This interview became a world famous trend analysts because of its accurate predictions about […]

Gerald Celente – världsrevolutionen har börjat – folken reser sig mot finansmakten

Gerald Celente (1946) is an American trend forecaster, publisher, business consultant and author who makes predictions about the global financial markets, great societal changes and other events of importance. He has been correct many times and is therefore frequently a guest in national and international TV shows. Celente has described himself as a ”political atheist” […]

Nu har finanskrisen och arbetslösheten väckt björnen

Nu har finanskrisen och arbetslösheten i världen väckt den sovande björnen. Medan björnen sov stal någon hennes matförråd. Så kanske man kan beskriva den nya folkrörelsen mot finansvärlden. Gerald Celente (Trends research Institute) som här intervjuas blev en världskänd trendanalytiker pga sina korrekta förutsägelser om världsekonomins fall, bankkrascher och andra stora omvälvningar i samhället. Han förutsade att […]

Tyrannosaurus Rex: från grå, stor och kallblodig till varmblodig och enorm

Föreställningen om dinosaurierna har förändrats dramatiskt över decennierna. För 40 år sedan trodde forskarna att de var gråa, kallblodiga och ointelligenta enstöringar. Numer anser man att de var betydligt smartare, att de hade färgteckningar, var varmblodiga och kunde samarbeta i flock. Senaste revideringen visar att forskarna underskattat Tyrannosaurus Rexs vikt. Besten ökade från 7 ton […]

Stig Björne: Tyrannosaurus Rex revised: no longer just gray, large and cold-blooded

The notion of dinosaurs has changed dramatically over the decades. 40 years ago, scientists thought that they were gray, cold-blooded and unintelligent loners. Nowadays it is believed that they were much smarter, they had color drawings, were warm-blooded and could work together in packs. Last revision shows that scientists have underestimated Tyrannosaurus Rexs weight. The […]