Human skeleton in Britain show that humans lived in England in the middle of the last ice age

The modern man Homo sapiens existed in England already 41.000 to 44.000 years ago. It shows new skelletfynd from animals in a cave in Devon. That means that our forefathers lived and spread in the region in the middle of the previous ice age and also coexisted with Neanderthal thousands of years. The last ice […]

Mänskliga skelletfynd i England visar att människan levde i England mitt under sista istiden

Den moderna människan Homo sapiens fanns i England redan för 41,000 till 44,000 år sedan. Det visar nya skelletfynd från djur i en grotta i Devon. Det innebär att våra förfäder levde och spred sig i regionen mitt under föregående istid och dessutom samexisterade med Neanderthal i tusentals år. Den senaste istiden påbörjades för c:a […]